Sắp xếp:


Sách định mức xây dựng (Thông Tư 12 pdf ) Chọn sản phẩm Giảm 148.000đ

340.000đ 488.000đ -30%

Sách "Định Mức Xây Dựng" biên soạn theo Thông tư 12/2021/TT-BXD. Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng của thông tư 13, NXB: Lao Động xuất bản sách Định mức xây dựng (Ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31-8- 2021 của Bộ Xây dựng)  bộ sách in đẹp, trang trọng. Có độ dày gần 2.000 trang, khổ lớn (20x28cm), 1 bộ gồm 4 tập giá 1.793.000đ) Định mức xây dựng thông tư 12 có hiệu lực từ ngày 15-10-2021...
Sách hướng dẫn phương pháp xác định Chọn sản phẩm Giảm 155.000đ

270.000đ 425.000đ -36%

Nhà xuất bản Hông Đức giới thiệu cuốn sách hướng dẫn phương pháp xác định giúp những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  tham khảo, sử dụng vào việc lập và dự toán, khảo sát, xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, sách hướng dẫn phương pháp xác định, chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc....
Sách định mức xây dựng công trình Chọn sản phẩm Giảm 630.000đ

1.150.000đ 1.780.000đ -35%

Sách chính trị tài chính giới thiệu Bộ sách định mức xây dựng công trình năm 2021 thay thế bộ định mức xây dựng công trình đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD, Ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Thông tư gồm 04 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế định mức xây dựng
Sách định mức xây dựng mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 110.000đ

340.000đ 450.000đ -24%

Cuốn sách định mức xây dựng mới nhất giúp những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  tham khảo, sử dụng vào việc lập và dự toán, khảo sát, xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng…Ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng...
Sách định mức xây dựng 2021 Chọn sản phẩm Giảm 105.000đ

345.000đ 450.000đ -23%

Giới thiệu sách định mức xây dựng 12 thay thế sách định mức xây dựng 10 nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng. Nhà xuất Bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách định mức xây dựng - định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình - định mức dự toán xây dựng công trình Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng...
Sách định mức xây dựng Chọn sản phẩm Giảm 105.000đ

370.000đ 475.000đ -22%

Nhà xuất Bản Hồng Đức giới thiệu sách định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD giúp những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng sách định mức xây dựng 2021 vào việc lập và dự toán, khảo sát, xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng cụ thể như: Thông tư 12/2021/TT-BXD thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD....
Sách định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021 Chọn sản phẩm Giảm 717.000đ

1.075.000đ 1.792.000đ -40%

Giới thiệu sách Định mức xây dựng (theo Thông tư 12/2021) Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Sách "Định Mức Xây Dựng 2021 " biên soạn theo Thông tư 12/2021/TT-BXD. Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng nêu trên, NXB: Lao Động xuất bản cuốn sách: Định mức xây dựng (Ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31-8- 2021 của Bộ Xây dựng).....
Sách hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư Chọn sản phẩm Giảm 145.000đ

275.000đ 420.000đ -34%

Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư giúp bạn đọc và những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo bảo trì công trình xây dựng, Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư sử dụng vào việc lập và dự toán, khảo sát, xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình....
Sách định mức dự toán xây dựng công trình Chọn sản phẩm Giảm 90.000đ

360.000đ 450.000đ -20%

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12 ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình mới, Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  tham khảo, sử dụng vào việc lập và dự toán, khảo sát, xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng… 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Tìm hiểu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho nhà và công trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Ngày 19-5-2021, Bộ Xây dựng ban hành 03 Thông tư quan trọng quy định về quy hoạch xây dựng, an toàn cháy cho nhà và công trình, nhà chung cư. Cụ thể như sau:
Sách định mức dự toán xây dựng công trình Chọn sản phẩm Giảm 85.000đ

350.000đ 435.000đ -19%

Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu tập 2: sách định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) ban hành kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BXD giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, Sách định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thông tư 12 là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng....
Định mức dự toán xây dựng công trình Chọn sản phẩm Giảm 108.000đ

380.000đ 488.000đ -22%

Giới thiệu Sách Định mức dự toán xây dựng công trình Thông tư 12/2021/tt-bxd giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  tham khảo, sử dụng vào việc lập và dự toán, khảo sát, xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng…Tập 1 -  Định mức dự toán xây dựng công trình  (Phần xây dựng và khảo sát) giá bìa : 488.000đ giá bán 380,000đ/1c Freeship.
Bộ sách định mức xây dựng Chọn sản phẩm Giảm 498.000đ

1.150.000đ 1.648.000đ -30%

Sách Định mức xây dựng quy định tại Thông tư 12 này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế.....
Sách luật xây dựng Chọn sản phẩm Giảm 154.000đ

281.000đ 435.000đ -35%

Báo giá sách luật xây dựng (Sửa đổi, bô sung ) 2020, NXB: Hồng Đức, Tác giả: Tăng Bình - Ái Phương, Kích thước: 20 x 28 cm, Bìa mềm màu xanh, Số trang: 400, giá bìa 435,000đ/1c giá bán 281,000đ/1c, Sách luật xây dựng năm 2020 là tài liệu rất hữu ích giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng....
Bộ sách định mức xây dựng mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 668.000đ

980.000đ 1.648.000đ -40%

Giảm 40% Bộ sách định mức xây dựng mới nhất làm tài liệu triển khai áp dụng theo Thông tư 10/2019 và cập nhật sửa đổi, bổ sung của Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng để dễ dàng tra cứu và áp dụng tìm hiểu các quy định mới nhất của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực từ năm 2021 cũng như suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình 

Hiển thị 1 - 15 / 132 kết quả