Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán

Sách Kế Toán Hành Chinh Sự nghiệp, Giới thiệu Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan, hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán, ngân sách các khoản thu chi, tiếp khác, Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Tiêu Chuẩn Định Mức tài sản.