Phong Cách Tư Tưởng, Đạo Đức, Hồ Chí Minh Đảng bộ Học Tập Và làm theo

Hồ Chí Minh đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam / Đảng bộ Học Tập Và làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Sổ Tay Công Tác Đảng Các Quy Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ Chi Bộ, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.