Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. ...

Bộ luật Lao động đã thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng và cụ thể hoá các quy định về lao động, sử dụng, quản lý lao động và các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...