Sách Chính Trị Nhân Vật Lịch Sử/ Bộ Chính trị-Trung ương Đảng Việt Nam

Trung Tâm Sách Chính Trị , TP. HCM- Hà Nội,Nhân Vật Lịch Sử/ Bộ Chính trị-Trung ương Đảng Việt Nam, các đầu sách Đảng Chính Trị Nhân Vật Lịch Sử, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử Bộ 10 tập, sử giới thiệu giới thiệu cùng bạn đọc cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất