SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo lộ trình theo mã HS tương ứng theo quy định của Biểu thuế xuất nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 Bộ Công Thương cho biết, dự thảo Luật dành một điều để quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân như một lời tuyên ngôn về quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp ghi nhận, trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế.
 Cụ thể, thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được kinh doanh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động có liên quan khác không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Luật này và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thương nhân phải đáp ứng các điều kiện, giấy phép khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép, điều kiện. Theo dự thảo, chi nhánh thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân và theo quy định của pháp luật.
 Đối với thương nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, theo dự thảo, thương nhân, chi nhánh khi tiến hành hoạt động ngoại thương phải thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu và các nghĩa vụ, biện pháp quản lý ngoại thương theo quy định của Luật này đồng thời với các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thương nhân, chi nhánh thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài là việc đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu, không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu. Thương nhân, chi nhánh thực hiện quyền khẩu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam là việc đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu, không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam. Dự thảo nêu rõ, Bộ Công Thương quy định công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo lộ trình theo mã HS tương ứng theo quy định của Biểu thuế xuất nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.  
 Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các nước, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật và theo các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chính phủ sẽ quy định chi tiết khoản này.

https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-dang/

BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016 

MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - AIFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT
( áp dụng từ ngày 1/1/2016)
https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-y-hoc/
Sách là nguồn kiến thức vô tận
 Từ ngày 01/01/2016, một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục chịu thuế sẽ áp dụng theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới. (theo thông tư 182 ban hành ngày 16/11/2015 của BỘ TÀI CHÍNH ) TT 182/2015/2015
 Đồng thời, hàng loạt các Thông tư quy định về biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi sau sẽ hết hiệu lực:- Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.- Thông tư 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.- Thông tư 122/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC.Thông tư 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.Thông tư 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC để thực hiện cam kết WTO năm 2015.Thông tư 186/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.- Thông tư 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.Thông tư 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.- Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 
- Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư 164/2013/TT-BTC. Trong đó, sẽ giảm thuế suất thuế nhập khẩu với một số mặt hàng thực phẩm như thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ (giảm từ 40% xuống còn 15%), các loại cà phê tan (giảm từ 40% xuống còn 30%)....
 Để quý cơ quan đơn vị có được bộ biểu thuê tổng hợp chúng tôi cho xuất bản cuốn sách : 
BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016 
MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - AIFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT
( áp dụng từ ngày 1/1/2016)
 Nội dung sách cập nhật tổng hợp các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng năm 2016 :ACFTA, AKFTA, ATIGA, WTO,THUẾ VAT, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, AIFTA, AJCEP,AUSTRALIA VÀ NEWZELAND,CÁC LOẠI THUẾ KHÁC
 Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
 Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-bieu-thue-xuat-nhap-khau/
Sách là nguồn kiến thức vô tận
BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016 
MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - AIFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT
( áp dụng từ ngày 1/1/2016)
Điều gì khiến bạn hài lòng khi chọn mua sách 
            BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016

 Nội dung chính xác.

 Chất lượng bản in đảm bảo.

 Giá thành hợp lý.

 Bạn  có được cái nhìn chính xác về 

  BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016

 Bạn sở hữu quyển sách có chất lượng đảm bảo từ giấy, mực in cho đến bìa sách.

 Nội dung bạn nắm đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của bạn.

https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-y-hoc/

Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

 SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo: 0909 366 858 - ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com
+ Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
+ Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
+ Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
+ Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

 


Tin tức liên quan

Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ
Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ

1453 Lượt xem

Sách Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ luật phòng cháy và chữa cháy,Ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018).
Sách Tài Liệu Kiến Thức Về Phòng Cháy Chữa Cháy
Sách Tài Liệu Kiến Thức Về Phòng Cháy Chữa Cháy

1497 Lượt xem

Tài liệu huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kiến thức phòng cháy chữa cháy, kiến thức phòng cháy chữa cháy, tài liệu đào tạo pccc, tài liệu huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ pccc, giáo án huấn luyện pccc, giáo trình huấn luyện pccc, mẫu giáo án huấn luyện pccc, nội dung huấn luyện nghiệp vụ pccc, câu hỏi trắc nghiệm về phòng cháy chữa cháy
Các vị vua và danh nhân họ Lê Việt Nam
Các vị vua và danh nhân họ Lê Việt Nam

3842 Lượt xem

Truyền thống hào hùng đó của Lê tộc Việt Nam mà hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại nhằm giáo dục và động viên con cháu trong dòng tộc không ngừng noi gương tiên tổ, phát huy truyền thống của ông, cha, luôn đoàn kết, gắn bó cùng các dòng tộc khác tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Sách kế toán ngân hàng - Lý Thuyết - Bài tập - Bài giảng
Sách kế toán ngân hàng - Lý Thuyết - Bài tập - Bài giảng

253 Lượt xem

Sách kế toán ngân hàng được biên soạn bởi PGS.TS. Nguyễn Thị Loan. Sách bao gồm 3 phần chính là Lý thuyết - Bài tập và Bài giảng. Đầu sách này được xuất bản tại NXB Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Sách mang đến những kiến thức và nghiệp vụ kế toán ngân hàng chuyên sâu giúp nhân viên và cán bộ quản lý có thêm thông tin. Cùng Sachchinhtritaichinh.com tìm hiểu thêm về đầu sách này qua bài viết sau. 
Nên mua sách Đảng online ở đâu uy tín?
Nên mua sách Đảng online ở đâu uy tín?

246 Lượt xem

Những cuốn sách Đảng là chủ đề được nhiều độc giả quan tâm tìm kiếm trong thời gian qua. Nhiều người băn khoăn không biết nên mua mua sách Đảng online ở đâu thì đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp. Để có được sự chọn lựa tốt nhất thì bài viết của sachchinhtritaichinh.com sẽ giúp bạn có câu trả lời phù hợp nhé!
Luật ngân sách Sách Tài Chính
Luật ngân sách Sách Tài Chính

1239 Lượt xem

Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2017,Hướng dẫn chi tiết về quản lý đất đai- nhà ở,Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Tòa Án,Viện Kiểm Sát,Luật Sư,Trợ Giúp Pháp Lý
Luật Bảo Vệ Môi Trường Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý ,Khắc Phục Hậu Qủa
Luật Bảo Vệ Môi Trường Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý ,Khắc Phục Hậu Qủa

937 Lượt xem

Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý ,Khắc Phục Hậu Qủa. Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Việc bảo vệ môi trường không phải là công việc của riêng ai, mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả cộng đồng, của mọi cơ quan,...
Tìm hiểu ý nghĩa của sách pháp luật
Tìm hiểu ý nghĩa của sách pháp luật

142 Lượt xem

Việc đọc sách là nhu cầu cần thiết của tất cả mọi người. Đặc biệt, việc đọc các loại sách pháp luật sẽ cung cấp các thông tin hữu ích về việc thực thi pháp luật. Trong bài viết sau đây của chúng tôi, sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa của các những đầu sách pháp luật. 
Hỏi Đáp Pháp Luật Luật Đất Đai Luật Nhà Ở
Hỏi Đáp Pháp Luật Luật Đất Đai Luật Nhà Ở

911 Lượt xem

Sách Hỏi Đáp Pháp Luật Luật Đất Đai Luật Nhà Ở ,Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của đất đai đối với cuộc sống của con người, nó có ý nghĩa hàng đầu trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng của mỗi quốc gia.
Những nội dung chính của sách luật hình sự
Những nội dung chính của sách luật hình sự

198 Lượt xem

Một trong những cuốn sách luật được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Đặc biệt là cuốn sách luật hình sự đây là một bước tiến vượt trội tạo nên cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Vậy sách luật hình sự có những nội dung chủ yếu nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. 
Sách tuyên ngôn Đảng Cộng Sản- Cuốn sách Đảng có ý nghĩa quan trọng
Sách tuyên ngôn Đảng Cộng Sản- Cuốn sách Đảng có ý nghĩa quan trọng

247 Lượt xem

Nhờ những chính sách đúng đắn Đảng mà nhà nước Việt Nam mới có sự phát triển vững mạnh như ngày nay. Do đó, những cuốn sách Đảng sẽ mang đến những giá trị lịch sử và thời đại trong sách Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Vậy để hiểu rõ hơn về nội dung chính của sách thì bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay dưới bài viết của sachchinhtritaichinh.com nhé!
Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

4281 Lượt xem

Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Chúng tôi hy vọng cung cấp cho người đọc những nội dung chuyên sâu và cập nhật về những thay đổi trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) so với BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Sách kế toán thuế dành cho các công ty, đơn vị, doanh nghiệp
Sách kế toán thuế dành cho các công ty, đơn vị, doanh nghiệp

234 Lượt xem

Theo quy định của pháp luật Việt Nam tất cả các công ty, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đều cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Để đảm bảo chấp hành pháp luật các đơn vị cần nắm vững các quy định và chính sách về thuế. Việc thực hiện báo cáo thuế thường được nhân viên kế toán thuế thực hiện. Tại bài viết sau đây Sachchinhtritaichinh.com sẽ cung cấp một số đầu sách kế toán thuế giúp bạn nâng cao nghiệp vụ của mình.
Thủ tục hải quan, Kiểm tra, Giám sát hải quan, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Thủ tục hải quan, Kiểm tra, Giám sát hải quan, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

1000 Lượt xem

Trình tự, thủ tục về Quy định chi tiết về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...
Sách chính trị tài chính hệ thống mục lục ngân sách - giải đáp những vấn đề thường gặp
Sách chính trị tài chính hệ thống mục lục ngân sách - giải đáp những vấn đề thường gặp

268 Lượt xem

Sách chính trị tài chính hệ thống mục lục ngân sách được bộ tài chính ban hành theo thông tư 324/2016/TT-BTC. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc. Để có những tìm hiểu chi tiết hơn về loại sách này bạn hãy cùng theo dõi hết bài viết sau để có thông tin nhé!

Bình luận
  • Đánh giá của bạn