SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo lộ trình theo mã HS tương ứng theo quy định của Biểu thuế xuất nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 Bộ Công Thương cho biết, dự thảo Luật dành một điều để quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân như một lời tuyên ngôn về quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp ghi nhận, trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế.
 Cụ thể, thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được kinh doanh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động có liên quan khác không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Luật này và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thương nhân phải đáp ứng các điều kiện, giấy phép khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép, điều kiện. Theo dự thảo, chi nhánh thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân và theo quy định của pháp luật.
 Đối với thương nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, theo dự thảo, thương nhân, chi nhánh khi tiến hành hoạt động ngoại thương phải thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu và các nghĩa vụ, biện pháp quản lý ngoại thương theo quy định của Luật này đồng thời với các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thương nhân, chi nhánh thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài là việc đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu, không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu. Thương nhân, chi nhánh thực hiện quyền khẩu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam là việc đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu, không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam. Dự thảo nêu rõ, Bộ Công Thương quy định công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo lộ trình theo mã HS tương ứng theo quy định của Biểu thuế xuất nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.  
 Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các nước, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật và theo các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chính phủ sẽ quy định chi tiết khoản này.

https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-dang/

BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016 

MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - AIFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT
( áp dụng từ ngày 1/1/2016)
https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-y-hoc/
Sách là nguồn kiến thức vô tận
 Từ ngày 01/01/2016, một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục chịu thuế sẽ áp dụng theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới. (theo thông tư 182 ban hành ngày 16/11/2015 của BỘ TÀI CHÍNH ) TT 182/2015/2015
 Đồng thời, hàng loạt các Thông tư quy định về biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi sau sẽ hết hiệu lực:- Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.- Thông tư 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.- Thông tư 122/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC.Thông tư 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.Thông tư 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC để thực hiện cam kết WTO năm 2015.Thông tư 186/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.- Thông tư 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.Thông tư 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.- Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 
- Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư 164/2013/TT-BTC. Trong đó, sẽ giảm thuế suất thuế nhập khẩu với một số mặt hàng thực phẩm như thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ (giảm từ 40% xuống còn 15%), các loại cà phê tan (giảm từ 40% xuống còn 30%)....
 Để quý cơ quan đơn vị có được bộ biểu thuê tổng hợp chúng tôi cho xuất bản cuốn sách : 
BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016 
MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - AIFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT
( áp dụng từ ngày 1/1/2016)
 Nội dung sách cập nhật tổng hợp các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng năm 2016 :ACFTA, AKFTA, ATIGA, WTO,THUẾ VAT, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, AIFTA, AJCEP,AUSTRALIA VÀ NEWZELAND,CÁC LOẠI THUẾ KHÁC
 Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
 Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-bieu-thue-xuat-nhap-khau/
Sách là nguồn kiến thức vô tận
BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016 
MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - AIFTA - AKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT
( áp dụng từ ngày 1/1/2016)
Điều gì khiến bạn hài lòng khi chọn mua sách 
            BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016

 Nội dung chính xác.

 Chất lượng bản in đảm bảo.

 Giá thành hợp lý.

 Bạn  có được cái nhìn chính xác về 

  BIỂU THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2016

 Bạn sở hữu quyển sách có chất lượng đảm bảo từ giấy, mực in cho đến bìa sách.

 Nội dung bạn nắm đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của bạn.

https://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-y-hoc/

Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

 SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo: 0909 366 858 - ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com
+ Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
+ Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
+ Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
+ Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

 


Tin tức liên quan

Nhà Sách Pháp Luât Tại Lai Châu
Nhà Sách Pháp Luât Tại Lai Châu

69 Lượt xem

Giới thiệu nhà sách pháp luât tại lai châu nơi bán sách uy tín và có nhiều ưu đãi chỉ có tại website:sachchinhtritaichinh.com bán Sách Pháp Luật giá tốt thường có giá khá rẻ và được chiết khấu cao hơn so với mua ngoài cửa hàng với các mã giảm giá lên đến 41%. Giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Ngoài các mã giảm giá, bạn còn có thể tìm mua các đầu sách khuyến mại trong danh mục hàng giảm 50% ở  sachchinhtritaichinh.com.
Tại sao giám đốc, lãnh đạo đơn vị nên đọc sách kế toán
Tại sao giám đốc, lãnh đạo đơn vị nên đọc sách kế toán

533 Lượt xem

Để trở thành một giám đốc, nhà lãnh đạo tài ba bạn cần phải nắm vững các nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính. Đây chính là điểm mấu chốt giúp bạn quản lý được tài chính và hoạt động của công ty, doanh nghiệp, đơn vị của mình. Tại bài viết sau đây Sachchinhtritaichinh.com sẽ cung cấp một số đầu sách kế toán cho giám đốc đến quý vị và các bạn.
Sách Tài Chính Đã Có Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng 2017-2018
Sách Tài Chính Đã Có Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng 2017-2018

1996 Lượt xem

Sách Tài Chính Đã Có Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng 2017-2018,Theo đó, Thông tư số 324/2016/TT-BTC hướng dẫn áp dụng như sau: - Từ năm ngân sách 2018 sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC, việc chuyển đổi mã số hạch toán ngành, lĩnh vực đầu tư sang mã số nhiệm vụ chi mới thực hiện theo Bảng chuyển đổi 02/BCĐ...
Tìm hiểu về giá các loại sách Đảng
Tìm hiểu về giá các loại sách Đảng

561 Lượt xem

Có nhiều người quan tâm đến giá các loại sách Đảng trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên giá các loại sách đều có những mức giá khác nhau. Vậy để hiểu rõ hơn về giá của các loại sách này thì bạn đừng bỏ lỡ thông tin chia sẻ dưới đây của sachchinhtritaichinh.com nhé!
Sách Đảng- Sách tăng cường xây dựng tổ chức Đảng
Sách Đảng- Sách tăng cường xây dựng tổ chức Đảng

559 Lượt xem

Những cuốn sách Đảng đang được các cán bộ, đảng viên cũng như các bạn học quan tâm nhiều. Trong đó, sách tăng cường xây dựng tổ chức Đảng chính là cuốn sách mang ý nghĩa quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng để xây dựng đất nước vững mạnh. Vậy hãy cùng sachchinhtritaichinh.com khám phá chi tiết về nội dung cuốn sách nhé!
Những quyển sách luật nhân quả hay mà bạn không thể bỏ qua
Những quyển sách luật nhân quả hay mà bạn không thể bỏ qua

383 Lượt xem

Sách luật nhân quả  giúp độc giả rút ra được những bài học cho riêng mình, về mối quan hệ giữa con người với con người. Con người với thế giới vạn vật, sống tốt lành, yêu thương và hòa bình. Hãy cùng theo dõi hết bài viết sau đây để có những cuốn sách về luật nhân quả hay nhất nhé!
SÁCH TÀI CHÍNH - CHÍNH SÁCH THUẾ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT THUẾ 2016
SÁCH TÀI CHÍNH - CHÍNH SÁCH THUẾ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT THUẾ 2016

1214 Lượt xem

Sách Tài Chính,chính sách thuế hướng dẫn thi hành các luật thuế 2016,Quy định về quản lý hóa đơn chứng từ tính hao mòn, tài sản cố định ,trong doanh nghiệp, Để cải cách hiện đại hóa ngành thuế, liên quan đến cả vấn đề chính sách và thủ tục, giúp ngành thuế có công cụ mạnh mẽ hơn trong quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của mình...
Nhà Sách Pháp Luật Ở Kon Tum
Nhà Sách Pháp Luật Ở Kon Tum

7 Lượt xem

Nhà sách pháp luật ở kon tum giới thiệu sách chính trị để tiếp tục tỏ lòng kính trọng, yêu quý, công ơn to lớn của Bác Hồ Chính Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nhằm ôn lại những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Bình luận
  • Đánh giá của bạn