Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015/ Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Mới

Sách Bộ Luật Dân sự ,kịp thời áp dụng góp phần thúc đẩy sự phát triể kinh tế và nghiêm minh pháp luật, là công trình nghiên cứu của Thầy Đỗ Văn Đại, nội dung có giá trị thực tiễn trong xét sử, Bộ luật dân sự 2015 được dự thảo và thông qua quốc hội.