Sách Văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm

Sách Văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm

Các văn bản quy định về sách Luật đầu tư công, sách Luật đấu thầu, mua sắm, Với mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp cùng đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu tìm hiểu và tổ chức thực hiện các quy định mới có liên quan đến luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí

Mã SP: BP

Giá gốc: 450,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 399,000 vnđ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Các văn bản quy định về Luật đầu tư công, Luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí". Với mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp cùng đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu tìm hiểu và tổ chức thực hiện các quy định mới có liên quan đến luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí

  Trong nhiều năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về tài chính, tài sản, đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, v.v... Đặc biệt mới nhất có: Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách "Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản, thanh toán vốn đầu tư, chế độ công tác phí". Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc! Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 1,100 trang, Giá: 450.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2017
  Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu

  Sách Các văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm

  Nội dung cuốn sách gồm các phần:
  Phần thứ nhất: Luật Đấu thầu và các quy định mới nhất về đấu thầu
  Phần thứ hai: Luật Đầu tư công và các quy định mới nhất về đầu tư công
  Phần thứ ba: Luật Xây dựng và các quy định mới nhất về xây dựng
  Phần thứ tư: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
  Phần thứ năm: Quy định mới về quản lý, thanh toán vốn ngân sách nhà nước

  Văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018

  Cuốn "Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 tương ứng với các điều, khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất" tác giả Quốc Hội, Nhà xuất bản Hồng Đức, nhằm tiện việc áp dụng các quy định của Luật đất đai hiện hành được thống nhất, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. với mục đích thuận tiện cho thẩm phán, Kiểm sát, Luật sư và giúp những người quan tâm đến lĩnh vực đất đai tra cứu áp dụng Luật đất đai năm 2013.
  Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
  Chương 2: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI 

  Chương 3:  ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI 

  Chương 4:  QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
  Chương 5: GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
  Chương 6: THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
  MỤC 1. THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT
  MỤC 2. BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 
  MỤC 3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
  Chương 7: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
  Chương 8 : TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
  Chương 9 : HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
  Chương 10 : CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT
  Chương 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 
  Chương 12: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 
  Chương 13 : GIÁM SÁT, THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI,  TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
  Chương 14: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

  Cuốn" Sách luật bảo hiểm xã hội, sách luật bảo hiểm y tế, quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc ,bảo hiểm thất nghiệp' Nhằm giúp các Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân kịp thời nắm bắt Luật bảo hiểm xã hội, sách luật bảo hiểm y tế Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 450 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018

  - Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-05-2018 Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
  Một số cải cách nổi bật tại Nghị quyết là:
  - Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.
  - Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi.
  - Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.
  - Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

  - Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội(BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  - Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động có được các tài liệu nói trên
  Sách luật bảo hiểm xã hội, Sách luật bảo hiểm y tế

  Sách luật bảo hiểm xã hội, Sách luật bảo hiểm y tế

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
  Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành
  Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành
  Phần thứ ba. Văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp
  Phần thứ tư. Thủ tục hành chính, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
  Phần thứ năm. Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí khám chữa bệnh
  Phần thứ sáu. Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  Sách Luật xử lý vi phạm hành chính hướng dẫn

  Vừa qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực cụ thể như: Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21-03-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ- quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; Văn bản hợp nhất số 210/VBHN-BTP ngày 19-01-2018 Hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16-04-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21-03-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ- quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Thông tư số 05/2018/TT-BCA ngày 07-02-2018 Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
  Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Nhằm giúp các Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân kịp thời nắm bắt các quy định chi tiết thi hành Sách luật xử lý vi phạm hành chính hướng dẫn mới nhất về xử phạt vi phạm hành hành chính trong một số lĩnh vực Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 450 trang, Giá: 450.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2018
  Sách luật xử lý vi phạm hành chính hướng dẫn mới nhất về xử phạt

  Luật xử lý vi phạm hành chính hướng dẫn 

  Cuốn sách gồm bảy phần chính sau đây:

  Phần thứ nhất: Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
  Phần thứ ba: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh
  Phần thứ tư: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Phần thứ năm: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, quản lý giá, lệ phí, hóa đơn

  Phần thứ sáu: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm, phá sản doanh nghiệp

  Phần thứ bảy: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 

   

  Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

   SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

  Địa chỉ87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
   
  Hotline028 36 36 21 82 - ZaLo: 0909 366 858 - ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

  Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

  Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com
  + Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
  + Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
  + Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
  + Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.